w

Prosjekter

Løypemaskin.
I tilknytning til investering av løypemaskin har næringslivet gjennom sponsorbidrag muliggjort at tråkkemaskin – Prinoth Husky modell 2017 var på plass 10.oktober 2017. Dette ble en viktig milepel i utvikling av skitilbudet på Herjangsfjellet, og tiltaket viser seg å være veldig populært. Løypekjøring er organisert på dugnadsturnus og foregår i perioden 1.nov.-1.mai. Dette er etter avtale med grunneierne.

Garasje.
Garasje og servicebygg er bygd på Trollhøgda. Arbeidet startet i juni 2018 og var ferdig i november 2018. Garasjen ble ført opp av en entreprenør, men likevel er det registrert over 500 dugnadstimer, og mange frivillige bidragsytere har hjulpet til. Utvendig maling ble gjort ferdig sommeren 2019.
Den ene delen av servicebygget er oppvarmet og vil være åpent for dem som bruker løypene.

Bruer
For å sikre preparering av løypene tidlig i sesongen og i mildværsperioder er det planlagt bygging av bruer over elver og bekker. Det er bygd bru over bekken ved Trollhøgda. Det planlegges også bru over Djupelva og Storelva.

Skilting av løyper.
Laget fikk i desember 2018 tildelt fylkeskommunale midler til skilting av løypene. Skiltplan ble utarbeidet og skiltstolper ble kjørt ut på vårparten 2019. Skilt ble kjøpt inn og er nå montert ved startpunktene og i alle løypekryss. Midtre Hålogaland Friluftsråd har også montert informasjonstavler på Trollhøgda og ved Skallvatnet.

Sikringsbu.
Det er startet forberedelser med bygging av varme-/sikringsbu som er planlagt ved kommune-/fylkesgrensen mot Grovfjord. Tegninger og byggemelding er utarbeidet og byggetillatelse er gitt.

15.09.201710:29 Admin

Finansiering skjer ved sponsorbidrag og gavebidrag samt toppfinansiering med lån. Helt vesentlig i denne sammenheng er velvilje fra Ofoten Sparebank som bidrar med betydelig sponsorbidrag, samt med toppfinansiering som lån.

Det er vår målsetting å redusere lånebelastning til null ved å øke sponsorbidrag utover dagens nivå, vi vil derfor fortsette vårt arbeide mot sponsormarkedet.

Herjangsfjellet